پذیرندگان طنین کارت سنتی

استخر

رستوران

فروشگاه

برخی از مشتریان طنین کارت