طنین کارت، طنین موجهای آبی ، فروشگاه کارت تخفیف | دانلود اندروید و ios

طنین کارت، طنین موجهای آبی ، فروشگاه کارت تخفیف | دانلود اندروید و ios

طنین کارت، طنین موجهای آبی ، فروشگاه کارت تخفیف | دانلود اندروید و ios

طنین کارت، طنین موجهای آبی ، فروشگاه کارت تخفیف | دانلود اندروید و ios

1)  از دارندگان کارتهای طنین تقاضا می شود با توجه به نوع کارت خود(سنتی یا هوشمند)به لیست مراکز مراجعه کنند.

 

       2) دارندگان طنین کارت توجه داشته باشند که هریک از کارتهای سنتی و هوشمند به دو بخش ورزش و رفاهی - ورزشی تقسیم می شود

که کارت ورزش فقط مجاز به استفاده در اماکن ورزشی می باشد و کارت فوق بر روی دستگاه طنین سایر اماکن عمل نمی کند.